Skip to content
[vcex_heading text=”De Wet AVG en Lifecoach praktijk Leef Volledig” tag=”h2″ text_align=”left” font_size=”30px” color=”#965854″][vcex_spacing size=”10px”]

In mijn coachpraktijk verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, lees je in deze privacyverklaring.

Toestemming klant voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Lifecoach praktijk Leef Volledig, gevestigd aan Brouwersstraat 1, 5441 BM te Oeffelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.leefvolledig.nl
Brouwersstraat 1, 5441 BM, Oeffelt 06-20937572
Marijke Huibers  is de Functionaris Gegevensbescherming van Lifecoach praktijk Leef Volledig. Zij is te bereiken via contact@leefvolledig.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Lifecoach praktijk Leef Volledig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan de praktijk verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject, bijvoorbeeld via je werkgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Lifecoach praktijk Leef Volledig verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@leefvolledig.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Lifecoach praktijk Leef Volledig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lifecoach praktijk Leef Volledig) tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of systemen:
Office365 (Outlook, Word, Excel)
Virusscan & Firewall.
Door het gebruik van deze programma’s zijn de dossiers op een veilige manier opgeslagen en niet toegankelijk zonder password welke regelmatig wordt gewijzigd.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Lifecoach praktijk Leef Volledig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: 15 jaar
Behandeldossiers: 15 jaar
De reden is dat dit wettelijk bepaald is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lifecoach praktijk Leef Volledig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst in overleg met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Lifecoach praktijk Leef Volledig maakt gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifecoach praktijk Leef Volledig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@leefvolledig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Lifecoach praktijk Leef Volledig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@Leefvolledig.nl

Lifecoach praktijk Leef Volledig heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligde dossiers door middel van versleuteling in de one drive en beveiligingssoftware zoals een virusscanner.

Deze verklaring wordt uitgereikt aan elke klant van Lifecoach Praktijk Leef Volledig.

Opgesteld: mei 2019

Marijke Huibers

Back To Top
Zoeken